Feng-šuej - vše o feng-šuej, praktické rady pro život podle feng-šuej

Feng-šuej je dědictví a tradice čínského národa, které zkvalitňuje život a zvyšuje štěstí. Dozvíš se tipy a triky feng-šuej, které můžeš použít v každodenním životě. Inspirovala jsem se světoznámou autorkou Lilian Taoo.

Ve volném překladu znamená Feng Shui VÍTR-VODA.

Feng Shui je ve své podstatě založené na dlouhodobém pozorování starých čínských mistrů a na základních přírodních a vesmírných zákonech. Feng Shui je unikátní filozofie, která se stane součástí našeho každodenního života, pokud správně pochopíme všechny jeho dimenze a zákonitosti.

Prostor odráží celou naší osobnost a naopak zase vše, co nás obklopuje, nás zpětně ovlivňuje a také určuje kvalitu a míru energie kolem nás. Změna v prostoru se odrazí i na změně v naší osobnosti a naopak. Je to stále plynoucí proces, který se nikdy nezastaví, tak jako život sám.

Feng Shui je prostě hra, kde každý, kdo vytrvá, je vítězem. Cílem Feng Shui je využít energie prostoru a jeho uživatelů k vytvoření harmonického prostředí, kde se budou jeho obyvatelé cítit dobře. Základem je obecně práce s energií Čchi - stačí pochopit, že tak jako lidé mají svou energii, která určuje míru sympatie či nesympatie, mají svou energii i rostliny, ale také veškeré neživé předměty. Tato energie může být dobrá nebo špatná (pozitivní nebo negativní), živější nebo klidnější, ale také vodní, dřevěná, ohnivá, zemitá a kovová, tedy energie pěti elementů, jak ji rozeznávají východní civilizace. Jakou energii ten který předmět vyzařuje, je určeno jeho velikostí, pravidelností, tvarem, barvou či materiálem. Pak už stačí vědět, která světová strana se pojí s jakou energií (podle Bagua), a vše sladit s individuálními potřebami. Dalším z principů, který Feng Shui využívá je Jin-Jang. Aby byl návrh co nejvíce individuální, využíváme astrologie Čtyř pilířů a Ming Kua pro každého jednotlivce. Energii prostoru posuzujeme podle Bazhai a Letící hvězdy. Veškeré návrhy jsou zpracované podle Školy formy a Školy kompasu.

FENG SHUI

FENG SHUI (čti feng šuej) je rozsáhlý a komplexní obor vědění  o zákonitostech proudění energie v přírodě. FENG = vítr a SHUI = voda  jsou základní utvářející prvky, které ve společném působení tvarují zemi jak na povrchu, tak i pod ním. Dnešní FENG SHUI, jehož kořeny sahají do staré Číny před asi 6-ti tisíci roky, je umění harmonicky utvářet životní prostředí pomocí znalosti přírodních zákonitostí o pohybu (vítr) a shromažďování (voda) energie CHI (čchi) - životní prasíly v našem prostředí.

Znalost FENG SHUI byla součástí vědění všech starých vyspělých civilizací. V západním světě byly totožné principy využívány v GEOMANTII a uplatněny  ve stavitelství jako POSVÁTNÁ GEOMETRIE ještě v období gotiky a později již ojediněle v období baroka v díle Santiniho. Po několika stoletích zapomnění se nauka o HARMONIZACI PROSTŘEDÍ opět vrací jako nedílná  součást našeho života, jako jedna z možností, jak vědomě zvýšit kvalitu našeho bytí.

Podle FENG SHUI je žádoucí, aby se energie v našich obytných prostorách, tj. místnostech, bytech, domech, zahradách i městech pohybovala stejným způsobem jako vánek, který v přírodě kopíruje terén a tím provzdušňuje a očišťuje a jako řeka, jenž se klikatí krajinou a tak čistí a vyživuje.

K dosažení kvalitního toku energie v obytných prostorách  FENG SHUI využívá  uspořádání nábytku, volbu barev, materiálů  a dále pracuje s řadou tzv. NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ (viz.níže) tam, kde již nelze  měnit uspořádání a zařízení místností.

FENG SHUI se využívá jak pro kompletní návrh umístění a orientace domu v krajině ( na pozemku ), uspořádání místností podle funkcí, návrh barev, materiálů, doplňků, atd., tak i pro harmonizaci již hotových staveb, bytů v panelových domech nevyjímaje.

Kvalitní vrcholné FENG SHUI  pracuje vždy s člověkem, tedy s obyvateli, s jejich osobními energiemi  (ASTROTYP,  ČTYŘI PILÍŘE viz. níže), čímž dosahuje maximálního individuálního vyladění a stává se tak  účinným prostředkem pro nalezení fyzického a psychického zdraví.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovníček pojmů:

I Ťing

Známá také jako "Kniha proměn" - čínské filozofické dílo, které patří k nejstarším knihám lidského rodu. Skládá se ze šedesáti čtyř hexagramů a jejich výkladů. Pochopení této knihy a věštby neboli orákula je studium na celý život. Ve Feng Shui využíváme osm základních trigramů a jejich povahy. Také je možné sestavit hexagram, který poukazuje na vztah mezi domem a jeho obyvateli, přičemž využíváme Ming Kua člověka a Kua domu.

Letící hvězda

Jedna z astrologií, která spadá do Školy kompasu. Jedná se o vůbec nejdynamičtější astrologii, protože pracuje s časem, jehož celý cyklus má 180 let. Potřebujeme znát rok dokončení neboli zrození stavby, který spadá do určitého dvacetiletí, kterému se říká věk. V současné době máme například věk 8, který trvá od roku 2004 do roku 2024. Čelící a sedící strana domu pak určí různé kombinace čísel, kterým zde říkáme Hvězdy. Pozitivní kombinace posilujeme a negativní potlačujeme pomocí nápravných prostředků a energií pěti prvků. Závěry Letící hvězdy jsou nadřazeny nad přízeň nebo nepřízeň Bazhai.

Lo Pan

Prakticky jediná pomůcka ve Feng Shui, která dala název Škole kompasu. Je složen ze čtverce, který symbolizuje Zemi a kruhu, který představuje Nebe. Obsahuje v sobě tudíž základní snahu o harmonii mezi nebem a zemí, která je předpokladem lidského štěstí. Používáme jej k přesnému zaměření prostoru a díky posuvným okružím usnadňuje práci s tabulkami.

Lo Shu

Známý také jako magický čtverec, protože součet čísel všech jeho řádků, sloupců i úhlopříček je vždy 15. Tvoří základ astrologie devíti Kua a Feng Shui. Objevil jej před tisíci lety čínský císař Fu-si, původce I Ťingu. Sudá pole odpovídají aspektu Jin a lichá Jang. Z Lo Shu nebo také Luo-Šu vzniklo schéma Devíti paláců používané v astrologii Letící hvězdy. Z něho byla odvozena Bagua a princip pěti prvků.

Ming Kua

Ming Kua je astrologií, která patří do Školy kompasu. Datum narození určí Ming Kua neboli osobní číslo, které určuje trigram osudu – zda patříme do západní nebo východní životní skupiny a které směry jsou příznivé a nepříznivé. Šťastné směry využíváme při směrování hlavního vchodu do domu, vchodů do jednotlivých místností, umístění sporáku, postele, pracovní židle nebo oblíbeného křesla.

Ming Tang

Ming Tang je prostor těsně před vstupem a vstup samotný. Je to velmi důležité místo, protože na základě signálů, které vysílá do okolí, si příchozí podvědomě vytváří první dojem o tom, co jej čeká dále. Zároveň má toto místo moc příchozího vhodně naladit. Je dobré, pokud je tento prostor zbaven rušivých vlivů a působí vstřícně, příjemně, přehledně a živě. Je důležité upoutat pozornost na vchod, kam je třeba nalákat co nejvíce energie.

Monáda

Symboly Jinu a Jangu neboli monáda představují jeden ze základních principů, s nimiž Feng Shui pracuje. Kruh přestavuje jednotu, černá a bílá barva jsou pak vzájemnými protipóly. Malý bod opačné barvy poukazuje na to, že nic není jen černé nebo bílé, dobré nebo zlé atd. Obě strany mají být v rovnováze a plynule přecházet jedna v druhou, tak jako den v noc a noc v den. Tento princip je nedílnou součástí Feng Shui, využíváme jej například při rozmístění místností v domě.

Pět prvků

Alfu a omegu východního učení Feng Shui představuje princip pěti prvků a jejich energie. Tento princip využíváme v kompasové škole. Jde o specifické pojetí pozemských živlů: voda – dřevo – oheň – země – kov, které tvoří tři typy cyklů – vyživující, oslabující a destruktivní. Všechny jsou v určité situaci užitečné a je třeba je správně využít k nastolení harmonie. Energii pěti prvků můžeme vyjádřit mnoha různými způsoby – barvou, tvarem nebo materiálem.

Rituál

Nedílnou součástí umění Feng Shui jsou rituály. Jedním z nich je rituál k energetickému očištění prostoru, který je zaměřený na zbavení nežádoucí cizí energie například před nastěhováním do nového prostoru, po provedení větších změn nebo před příchodem něčeho nového do našeho života. Další z rituálů se může provádět při založení stavby. Nejdůležitější je vyhradit si pro provedení takového rituálu dostatek času a provádět jej s otevřenou myslí a pokorou. Důležitou složkou rituálů je uvědomění si nových vizí do dalšího života, čímž si zadáme do podvědomí nový životní program.

Škola formy

Škola formy neboli tvaru je nejstarší školou ve feng-šuej vůbec a je vždy nadřazena ostatním školám. Zprvu bylo jejím cílem určovat správnou orientaci hrobů, neboť v Číně byla velká úcta k předkům nedílnou součástí každodenního života. Časem se tato metoda začala využívat ke správné orientaci budov podle geografických podmínek, klimatu a výskytu vody. Někdy se škola formy také nazývá metodou země, protože pomocí ní zjišťujeme, co nám dává země v daném místě k dispozici a co zde vyjadřuje. Používáme jí především pro správnou orientaci domu na pozemku a určení optimálního tvaru domu. Do školy formy zároveň řadíme logiku a dobrou funkčnost prostoru a využíváme jí pro správné umístění postele, posezení, pracovního stolu, kuchyně atd. Dodnes se snažíme s pomocí Feng Shui nalézt Nebe na Zemi, které by odpovídalo čtyřem posvátným zvířatům – Želvě, Tygrovi, Drakovi, kteří zajišťují oporu a Fénixovi, který reprezentuje výhled do krajiny s vodním tokem. Škola formy je více intuitivní.

Škola kompasu

Tento systém vznikl později a je poněkud složitější. Bere v potaz světové strany a zároveň potřeby jednotlivce. Název získal podle své nejdůležitější pomůcky – kompasu. Čínští mistři jej používali od samých počátků a dnes je znám pod názvem Lo Pan. Kompasová škola svým významem přesahuje hranice Feng Shui. Její matematické teorie byly přejímány a upravovány taoisty, takže obě filozofie jsou si velmi blízké. Do kompasové školy patří I Ťing, Bagua, Pět prvků, Letící hvězda, Ming Kua a Bazhai.

Tai Chi

Tai Chi neboli energetický střed obydlí je velice důležité místo, které ovlivňuje zdraví obyvatel. Mělo by se jednat o volný prostor, aby zde mohla energie volně cirkulovat. V Tai Chi nesmí být výtahy, schodiště, stoupačky, komíny, nosné zdi, rušivé elementy nebo příliš nábytku.

Vítr - Voda

Feng Shui znamená ve volném překladu Vítr – Voda. To jsou dvě základní energie: vítr je pohyb, nový impulz, nápad či myšlenka, která rychlostí blesku vyletí do světa. Voda ji zachytí, rozvine a dá jí hloubku a směr. Nejlepší místo pro dům se podle tradiční čínské filozofie nachází v blízkosti kopců, které chrání před větrem a zároveň poblíž vodního toku. My jsme si český překlad Vítr – Voda vybrali pro název naší společnosti, abychom vyjádřili myšlenku praktikovat Feng Shui v českých podmínkách.

Zrcadlo Bagua

Tzv. zrcadla Bagua se používají k ochraně domu. Umisťují se vedle vchodových dveří, vždy zrcadlem směrem ven, aby odráželi negativní vlivy z okolí. Jedná se o velmi mocný symbol, se kterým se musí pracovat opatrně. Není vhodné je zavěšovat do bytu.